แก้ไข Error ตัวละคร - Fixed Character

=>> เลือกตัวละคร <<=

    Notice: Undefined index: CustomerID in C:\inetpub\wwwroot\KOMA2\FixedChar_content.php on line 23

Server Status

บอกสถานะของเซิฟเวอร์

Server : ONLINE

จำนวนผู้เล่น : 107

จำนวนตัวละคร : 25374